+48 32 284-00-22 sprzedaz@cobra-europe.eu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY COBRA EUROPE SP. Z O. O. 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) COBRA EUROPE SP. Z O. O. mają zastosowanie do sprzedaży przez Cobra Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Graniczna 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000214358, NIP: PL 9540009914, REGON: 272290458, kapitał zakładowy 31 029 500,00 PLN w całości opłacony (COBRA EUROPE SP. Z O. O.) towarów dla kontrahentów zawierających te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą (Kontrahent)- chyba że Strony wyraźnie wyłączą ich obowiązywanie w całości lub w części. Wszelkie uzgodnione pomiędzy Stronami odstępstwa od OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. OWS są warunkami wyłącznie obowiązującymi. Wyklucza się stosowanie warunków Kontrahenta sprzecznych lub odbiegających od OWS COBRA EUROPE SP. Z O. O. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWS COBRA EUROPE SP. Z O. O. a Umową sprzedaży / dostawy pierwszeństwo mają zapisy umowne.

3. Na stronie internetowej COBRA EUROPE SP. Z O. O. znajdują się OWS COBRA EUROPE SP. Z O. O., o czym w celu zapoznania się z OWS, Kontrahent informowany jest w ofercie COBRA EUROPE SP. Z O. O. Kontrahentowi zostają również dostarczone OWS wraz z Potwierdzeniem zamówienia COBRA EUROPE SP. Z O. O. Niniejsze OWS COBRA EUROPE SP. Z O. O. są częścią umowy sprzedaży / dostawy i obowiązują także dla przyszłych transakcji COBRA EUROPE SP. Z O. O. z Kontrahentem, bez potrzeby ponownego powoływania się na ich obowiązywanie.

4. Taśmy COBRA EUROPE SP. Z O. O. produkowane są według TDS (Technical Data Sheet), norm: PN, EN, DIN lub innych uzgodnień z Kontrahentem.

5. Ceny netto towarów i/lub usług podane są na bazie FCA Piekary Śląskie, Incoterms 2010; są wyrażone w PLN, EUR lub USD i obejmują standardowe opakowanie. Ceny brutto zawierają obowiązującą stawkę VAT. Jeżeli podstawą ustalenia cen Towarów/ usług są waluty obce, a rozliczenie Kontrahenta z COBRA EUROPE SP. Z O. O. odbywa się w złotych polskich, Strony stosują celem przeliczenia ceny na złote polskie, średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia Potwierdzenia zamówienia, a jeżeli w tym dniu NBP nie ogłaszał kursu- ostatni ogłoszony przez NBP kurs.

6. W celu spełnienia wymagań związanych z wysyłką i transportem taśmy przenośnikowe nawinięte są na rdzenie drewniane (IPPD), spięte taśmą polipropylenową oraz owinięte w folię; na paletach. W razie potrzeby innego opakowania Kontrahent określa jego rodzaj oraz składa zapytanie o cenę. Uzgodnione dane zawiera Potwierdzenie zamówienia COBRA EUROPE SP. Z O. O.

7. Oznakowanie handlowe towaru dokonywane jest zgodnie z instrukcją Kontrahenta.

8. Dokumentacja towarzysząca towarowi: dokument WZ, certyfikat jakości, gwarancja, inne- uzgodnione między Stronami.

9. Odbiór/ dostawę towaru należy uzgodnić z Działem Sprzedaży Krajowej lub Działem Eksportu najpóźniej na 2 dni przed planowaną dostawą: Dział Sprzedaży Krajowej : tel. +48 32 288 55 95; +48 504 811 738; +48 512 806 527. e-mail: sprzedaz@cobra-europe.eu. Dział Eksportu: tel. + +48 32 284 00 22 ext. 853, 833, 869; +48 690 483 452 ; +48 785 005 114; +48 680 188 763. e-mail: export@cobra-europe.eu. Dostawy Towaru odbywają się w dni robocze, w godzinach 7.00-14.00. COBRA EUROPE SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy towaru w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od COBRA EUROPE SP. Z O.O., których nie można było przewidzieć w dacie ustalania terminu.

10. Termin płatności za towar liczony jest od daty wystawienia faktury przez COBRA EUROPE SP. Z O. O. Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego COBRA EUROPE SP. Z O. O. Numer rachunku podawany jest na fakturze COBRA EUROPE SP. Z O. O. W przypadku zwłoki w płatności COBRA EUROPE SP. Z O. O. przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

11. Własność towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania towaru, chyba że COBRA EUROPE SP. Z O. O. złoży pisemne zastrzeżenie np. na fakturze, że własność towaru przechodzi na własność po zapłacie całości ceny sprzedaży.

12. Zgłoszenie wady ilościowej Towaru przez Kontrahenta powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie do 7 dni od daty dostawy Towaru. Zgłoszenie musi zawierać nazwę i numer Towaru, numer faktury, przedmiot niezgodności, dane osoby uprawnionej przez Kontrahenta do podejmowania działań w przedmiocie zgłoszenia. COBRA EUROPE SP. Z O. O. odpowie na zgłoszenie w ciągu 3 dni roboczych.

13. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z winy drugiej Strony, druga Strona zapłaci karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości netto przedmiotu umowy. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

14. Strony nie mogą dokonać bez pisemnej zgody drugiej Strony cesji/ zastawu/ przekazu praw, wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów, na rzecz osób trzecich.

15. W razie przekazania przez Stronę dokumentacji, know-how, projektów i innych informacji lub materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub mających charakter informacji poufnych (Informacje poufne) druga Strona może korzystać z przekazanej informacji wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy sprzedaży. Strony nie mają prawa ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji poufnych bez zgody drugiej Strony.

Strony zobowiązują się do zachowania informacji poufnych w tajemnicy i podejmowania wszelkich środków, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji poufnych.

16. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej, obowiązuje do 10 lat. Wykonanie umowy sprzedaży lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powoduje ustania zobowiązań w zakresie Informacji poufnych. Strony zobowiązane są do zapobiegania ujawnianiu Informacji poufnych przez pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po zakończeniu przez te osoby współpracy ze Stronami.

17. Udostępnienie w jakikolwiek sposób Informacji poufnej przez Stronę osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony skutkować będzie obowiązkiem zapłacenia kary umownej w wysokości 10.000,00 EUR za każdy stwierdzony przypadek. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

18. COBRA EUROPE SP. Z O. O. udziela gwarancji zgodnie z Ogólnymi warunkami gwarancji COBRA EUROPE SP. Z O. O., stanowiącymi integralną część gwarancji- na taśmy przenośnikowe: 24 miesiące od daty zainstalowania, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy, dla przenośników o długości powyżej 100m. Okres gwarancji taśm przenośnikowych dla przenośników o długości mniejszej lub równej 100m wynosi 12 miesięcy do daty zainstalowania, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty dostawy. Gwarancja na taśmy odporne na podwyższoną temperaturę DELTATHERM wynosi 6 miesięcy od daty zainstalowania, nie dłużej niż 9 miesięcy od daty dostawy. COBRA EUROPE SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo sprawdzenia Towaru w warunkach eksploatacyjnych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym z Kontrahentem. Wyłącza się stosowanie rękojmi.

19. COBRA EUROPE SP. Z O. O. powiadomi wcześniej Kontrahenta o istotnej zmianie procesu technologicznego. Za istotną zmianę nie uważa się zmian nazw handlowych stosowanych surowców materiałów oraz zamienność stosowania tkanin EP/EE.

20. COBRA EUROPE SP. Z O. O. ma prawo dokonywania audytów Systemu Zarządzania Jakością – w terminie i według planu uzgodnionego z Kontrahentem.

21. Strony będą realizować wymagania wynikające z przepisów prawa dotyczących opakowań i odpadów.

22. Siła wyższa. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań, wynikających z zawartej umowy sprzedaży/dostawy przez którąkolwiek ze Stron, wyłącza odpowiedzialność cywilną Strony, jeżeli zostanie spowodowane zdarzeniami, na które Strona nie ma wpływu oraz jeżeli nie zostało spowodowane jej winą lub zaniedbaniem tzw. siła wyższa). Za siłę wyższą uważa się w szczególności decyzje organów państwowych, kataklizmy, żywioły, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wybuchy, zamieszki, stan wyjątkowy, wojnę, akty sabotażu i inne zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do zapobieżenia mimo działania Stron z należytą starannością. Strona dotknięta skutkami siły wyższej dokona niezwłocznie zawiadomienia drugiej Strony, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia, podając przewidywany czas trwania okoliczności, o ile jest jej znany. Jeżeli przeszkody wynikające z siły wyższej trwają dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo odstąpić od tych ustaleń umowy, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła.

23. Wszelkie zmiany OWS wywierają skutek na przyszłość tylko względem umów sprzedaży/ dostawy zawartych po ich dokonaniu.

24. OWS oraz zawarte na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

25. W sprawach nie uregulowanych w OWS lub w umowie sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. W razie sporu pomiędzy COBRA EUROPE SP. Z O. O. a Kontrahentem, powstałego w związku z realizacją zamówienia Kontrahenta, OWS lub Umowy Sprzedaży sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby COBRA EUROPE SP. Z O. O.